หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคล (Privacy Notice)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า บริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ของบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน หรือ ตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับหรือยกเลิกการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านพบว่า ข้อมูลของท่านถูกนำไปใช้นอกเหนือหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคล (Privacy Notice)
ท่านยินยอมและรับทราบว่า บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ พักข้อมูลไว้ชั่วคราว (Cache) ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์และบริการ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและบริหารจัดการคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้